استاد محمد ظریف صنایعی

 

اسـتاد محمـد ظریف صنایـعی فرزند هنرمند آینـه کار محمدحـسن ظریف صنایـعی است. او در سال 1321 در شهر آینه های نمایانگر هنر– شیراز- و در خانـواده ای که پسـر در پی پدر به آینه کاری پرداخته بود به دنیا آمد و 10 سـاله بود که تحت تعلیم پدر و تنها استادش به مدت 20 سال به فراگیـری این هنـر 200 ساله پرداختو همان گونه که این هنـر را از پدر آموخته، آن را به عنوان میـراثی گرانبهـا برای فرزنـدانش به یـادگار گذاشتـه است.انتخاب این هنر نه تنها به علت ادامه شغل پدر بلکه کمک به اقتصاد خانواده نیز بود .

او تا سال 1348 نزد پدر در حرم مطهـر حضرت احمد ابن موسی(ع) (شاهچراغ) به هنرنمایی پرداخت و پس از آن مستقل شد. در همان سال (1348) آینـه کاری حـرم حضرت سیدمیرمحمد (ع) را آغاز نمود که هفـت سـال به طول انجامید و در اثنای آن گاهی کارهای متفرقه ای نیز انجام داد.

استاد در شیوه کاری خود سبک پدر را ادامه داد ولی در کار گره، خطوط و منحنی ها (اسلیمی و ختایی) بیش از پدر کار کرده و تغییراتی را در جـهت پـیشرفت کار انجام داده است.استاد محمد ظریـف صنایعی در نمایشگاهی که در فرانـسه برگزار شده بود این هنر زیبا ی ایرانی را به صورت اجرای زنده(workshop ) به جهانیان معرفی نمود.او برای زنده نگهداشـتن این هنر ، رمـوز آن را به پسرش- ابراهیـم- به گونه ای آموخت که اکنون بسیاری از اماکن مذهبی کـشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس توسط او آینه کاری گردیده است .

هنـرنمایی اسـتاد ظـریف صنـایعی تـحت نظارت سـازمان حج و اوقاف را در امـاکن و بناهای شیـراز و فـارس نظیـر امام زاده پیـرمراد در اسـتهبان، امامزاده سـیدابوالقاسم در داراب، گنبـد سبـز لار، نظـرگاه ابـوالفضل در لار، حسینیه ابـوالفضل در گراش، بقعه سیدتاج الدین غریب و حرم سید علاء الدین حسین در شیراز می توان دید.