پروژه بازسازی بدنه محور سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز

از جمله این اقدامات مرمتی می توان به مرمت بقعه بی بی دختران و محوطه سازی آن ، مرمت مدرسه فروغ الملک و تبدیل آن به موزه هنر مشکین فام، احیای جلوخان مسجدمشیر، اجرای بازارچه مشیر، کف سازی گذر از خیابان دستغیب تا آرامگاه سیبویه، اجرای سردرب ورودی سنگ سیاه ، بدنه سازی ضلع شرقی از بقعه بی بی دختران تا مسجد مشیر از آرامگاه سیبویه تا آرامگاه سیدتاج الدین غریب و .... اشاره کرد. در حال حاضر عملیات بازسازی بدنه بخشهای غربی گذر شروع گردیده است.
 
تاریخ انتشار: 95/2/4


تعداد بازدید: 2377