الحاق خانه تاریخی شفیعی اردکانی به مجموعه دانشگاه هنر شیراز

به گزارش"مرمت گران میراث ماندگار"در جلسه ای با حضور دکتر ایزدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس و دکتر عسکری رئیس دانشگاه شیراز منزل تاریخی شفیعی اردکانی که در تملک شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است جهت تغییر کاربری و تبدیل به محیط آموزشی دانشجویان مرمت به دانشگاه هنر شیراز واگذار شد. در این جسله مقرر گردید تا این منزل تاریخی در اختیار تیم مرمت دانشگاه قرار گرفته و پس از مرمت و بازسازی آن به عنوان بخشی از دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز مورد استفاده قرار گیرد.

اشرفی گفت: بافت هــای تاریخــی و فرهنگــی شــهرها آثــار گرانبهایــی از دانــش معمــاری و شهرســازی بومی انــد و به عنــوان فرهنــگ جزئــی از هویــت اجتماعــی هــرقــوم و کشــوری تلقــی می شــوند. بنابرایــن  مدیریت ترویج و احیای الگوی بافت های تاریخی شهرها، مدیریت بخشی ازمنابع فرهنگی با هدف تعمیق روابط معنوی و ذهنی و نیز هویت بخشی به زندگی شخصی است. وی در پایان تاکید کرد: امید است که انتقال دانشگاه هنر شیراز به عنوان یک بخش علمی – فرهنگی نقش موثری در احیای الگوهای صحیح در بافت تاریخی شیراز داشته باشد.

سلطانیان معاون فنی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس نيز گفت: در راستای حفظ، نگهداری و ایجاد سرزندگی در بافت تاریخی شیراز کلیه بخش های تاثیر گذار بر احیاء بافت و بناهای تاریخی همانند سرمایه گذاری های علمی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی را به منظور ایجاد زمینه های گردشگری متمرکز ساختیم.

 لازم بذکر است که خانه مذکور در روزهای آتی به دانشگاه تحویل خواهد گردید.

تاریخ انتشار: 95/4/9

 تعداد بازدید: 381