فارس چگونه از غارت مغول جان سالم به در برد؟

آبش خاتون دختر اتابک سعدابن ابوبکر بن سعد زنگی و ترکان خاتون، ملکه ایران در قرن هفتم قمری بود و تنها فرمانروای زن استان فارس می باشد که از سوی ایلخان مغول، اتابک شیراز بوده است.

 

هلاکوخان مغول وی را به همسری پسر خود منکوتیمور درآورد و فارس به طور رسمی ضمیمه دولت ایلخانان گردید. وی در سال 685 قمری به دلیل بیماری از دنیا رفت. او را همانند مغولان با ظرفهای سیمین و زرین پر باده در چرنداب تبریز دفن کردند. اما پس از مدتی دخترش جنازه وی را از تبریز به شیراز آورد و در رباط آبش به خاک سپرد. آبش خاتون در زمان حکومتش با استفاده از روابطی که داشت توانست شیراز را از حمله مغول در امان نگه دارد و با سیاست محتاطانه جلوی غارت فارس توسط مغولها را گرفت. به دلیل آبادی شهر در زمان وی بسیاری از هنرمندان به شیراز جلب شده که بعدها مکتب شیراز از این مهاجرت شکل گرفت.هم اکنون فلکه خاتون شیراز به نام این شخص می باشد.

تاریخ انتشار: 95/4/20تعداد بازدید: 8569