شیوه های نوین مرمتی

درمان آثار چوبی با استفاده از روشهای جدید
استفاده از حشره کش هاي مايع ، درمان با روش حرارتي ماکروويو ، فرآيند ترموليگنوم در شرايط اتمسفري مي تواند به حفظ آثار تاريخي ساخته شده از چوب کمک کند.