مدرسه مسعودیه نخستین مدرسه رسمی در شیراز

در سال 1324 ه.ق مطابق با سال اعلام مشروطیت، حاج علی آقا ذوالریاستین مدرسه ای 4 کلاسه در شیراز تاسیس کرد و چون مسعود میرزا ضل السلطان پسر ناصرالدین شاه را وادار نمود که به آن مدرسه اعانه بپردازد و هزینه مدرسه را متقبل شود نام آن را مدرسه مسعودیه گذاشت. در سال 1326 ه.ق که محمد علی شاه، مجلس شورای ملی را به توپ بست در اثر فشاری که به آزادی خواهان وارد آمد اغلب مدارس جدید در سراسر ایران از جمله مدرسه مسعودیه بسته شد ولی بعد از پیروزی مشروطه طلبان و پایان استبداد بار دیگر دائر گردید.

اولین مدیر مدرسه مسعودیه، محمد علی شعله بود. متاسفانه این نخستین مدرسه شیراز در سال1334 ه.ق منحل گردید.

 

برگرفته از کتاب تاریخ آموزش و پرورش در فارس از عهد باستان تا دوره معاصر، نوشته حسن امداد

تاریخ انتشار: 95/4/20تعداد بازدید: 1324