اساتید آینه کاری

نامتاریخ تولدمحل تولدتوضیحات
استاد احمد ظریف صنایعی1324شیرازتوضیحات
استاد محمد ظریف صنایعی1321شیرازتوضیحات