اساتید گره چینی

نامتاریخ تولدمحل تولدتوضیحات
استاد محمد علی شکرخند1316شیرازتوضیحات