اساتید چلنگری

نامتاریخ تولدمحل تولدتوضیحات
استاد سید قاسم پوشکان1310شیرازتوضیحات